پیام موسسین

پیام موسسین

Client Logo

جهان هستی طرح عظیم و بی همانندیست که خالق، با هدفی به مراتب متعالی تر از انسان و انسانیت، آن را برنامه ریزی و آغاز کرده و بی شک تا حصول نتایج غایی، هدایت و راهبری خواهد نمود. طرحی که در آن تقابل زوجهای نیستی و هستی، زشتی و زیبایی، پلیدی و نیکی، تاریکی و نور، مستمراً به خلق ماندگار نور و هستی و تعالی زیبایی و نیکی می انجامد. برای قرار گرفتن در مسیر نورانی و زیبای تعالی هستی، می بایست با تعهد به نیکی، شکرگذار اماناتی باشیم که به شکل نعمات بی شمار طبیعی به ما هدیه داده شده. درختکاری، نوعی از شکرگذاری نعمات، همراهی با جریان نورانی خلقت و نیکی ماندگار است که به دنبال خود برکتی غیر قابل تصور برای همگان و آیندگان به ارمغان خواهد آورد... با پروژه همیشه سبز، آرزو می کنم که در کنار بزرگ بزرگوار، جناب آقای دکتر عباس خدادادی اسکی و با همراهی دیگر انسانهای آرزومند تعالی، جهانی سراسر و همیشه سبز را شاهد باشیم. به لطف الله

کاوه حاتمی
Client Logo

بسم الله النور، يزدان پاك سرشت بشر را به گونه ای رقم زد که در دامن طبیعت رشد نماید و بدان وابسته و نیازمند باشد. درخت و سبزينه و ميوه، محصول آميزش اسرار گونه آب و خاك و سپس حدوث فرايند فتوسنتز در تكميل اين شگفتى كم نظير آفرينش، هميشه و از كودكى تحسين مرا در بر داشته و مايه تلذذ و آرامش خاطرم بوده است. امروزه درختكارى و بيابان زدايى نه فقط برای لذت، بلكه با تهاجم خواسته و ناخواسته بشر به طبيعت، به يك رسالت اجتماعى مبدل شده است. در اين مسير قدردان همراهى دوست و برادر عزيزم، آقاى دكتر كاوه حاتمى هستم و شاكر و شكرگذار خداوند براى اين موهبت الهى و ارايه طريق. دست يكايك عزيزانى كه با اهداى نهال به تلاش ما رونق و به طبيعت بى جان، جان ميخشند، به گرمى ميفشارم.

عباس خدادادی اسکی

نهال‌های موجود برای اهدا در مجموعه باملند